Kategorie

Na receptę (5337)

Ceneo zaufane opinie
Bezpieczne płatności
Obsługa zamówień

 • apteka.farmjed@gmail.com

 • tel. +48 887806806
 • Stieprox szamp.x 100ml

  41,05 zł

  Producent:STIEFEL
  Kod:8001401
  EAN:5909990978717
  BLOZ7:8001401
  Wysyłka:Brak informacji

  Ilość:szt.

  Producent / Importer : STIEFEL LABORATOIRES (IRELAND) LTD.
  Główny składnik : Ciclopiroxum
  Dawka / Opakowanie : 15 mg/g 100 ml (butelka)

  Produkt dostępny na zamówienie, czas realizacji od 1 do 3 dni roboczych.

  Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

  Napisz recenzję
   
  Klienci polecają również:

  Tetralysal kaps.300mg x 16

  21,85 zł

  Akneroxid 5 zel 5% x 50g
  images/1425901275_akneroxid5_zel_50g.jpg Akneroxid 5 zel 5% x 50g  CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.         NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Akneroxid 5 50 mg/g żel 2.         SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g żelu zawiera 50 mg benzoilu nadtlenku (Benzoylis peroxidum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3.         POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Żel, Biały żel. 4.         SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Trądzik pospolity. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Do stosowania miejscowego na skórę. Produkt Akneroxid 5 stosuje się dwa razy na dobę na chorobowo zmienioną skórę. W zależności od wrażliwości skóry, częstość stosowania produktu należy dostosować indywidualnie. U pacjentów ze szczególnie wrażliwą skórą, produkt Akneroxid 5 należy stosować początkowo raz na dobę - przed snem. Produkt Akneroxid 5 nakłada się cienką warstwą po dokładnym oczyszczeniu skóry. Produktu nie należy nakładać na zdrową skórę. Po użyciu produktu należy umyć ręce. Zazwyczaj okres terapii wynosi od 4 do 10 tygodni. 4.3 Przeciwwskazania Produktu Akneroxid 5 nie należy stosować: - w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną – benzoilu nadtlenek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, - na uszkodzoną skórę, - do oczu, - na błony śluzowe, - w okolicach ust, nosa lub oczu, - u osób z atopowym zapaleniem skóry, - na skórę suchą, z ograniczonym wydzielaniem łoju.  4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Produkt należy stosować wyłącznie na skórę. Należy uważać, aby produkt Akneroxid 5 nie dostał się do oczu. Przypadkowy kontakt produktu z oczami może powodować zaczerwienienie i uczucie pieczenia. W razie kontaktu produktu z oczami, należy natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody. Szczególnie ostrożnie należy stosować produkt na wrażliwe miejsca na skórze, np. na szyi. W trakcie stosowania produktu Akneroxid 5 należy unikać naświetlania leczonych obszarów skóry promieniowaniem UV (światło słoneczne, solaria). Ze względu na właściwości wybielające produktu, należy unikać nakładania go w okolicach brwi, brody, na granicy skóry z włosami oraz należy unikać kontaktu produktu z odzieżą. 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Nie należy stosować produktu Akneroxid 5 jednocześnie z produktami dermatologicznymi drażniącymi skórę, wysuszającymi, złuszczającymi lub zawierającymi substancje o właściwościach redukujących. 4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża Produkt Akneroxid 5 można stosować w okresie ciąży jedynie po starannym rozważeniu stosunku korzyści terapii do ryzyka. Produktu Akneroxid 5 nie należy stosować u kobiet w ostatnim miesiącu ciąży. Karmienie piersią Produkt Akneroxid 5 można stosować w okresie karmienia piersią jedynie po starannym rozważeniu stosunku korzyści terapii do ryzyka. Nie ma danych na temat przenikania benzoilu nadtlenku do mleka kobiety karmiącej piersią, po podaniu produktu Akneroxid 5 na skórę. 4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn Produkt Akneroxid 5 nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn. 4.8 Działania niepożądane Zastosowano następujące określenia odnoszące się do częstości występowania: Bardzo często (³1/10) Często (³1/100 do <1/10) Niezbyt często (³1/1 000 do <1/100) Rzadko (³1/10 000 do <1/1 000) Bardzo rzadko (< 1/10 000) Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych) W pierwszych dniach po rozpoczęciu stosowania produktu może wystąpić uczucie napięcia i niewielkie zaczerwienienie skóry. Nieznaczne uczucie pieczenia, odczuwane początkowo przez pacjentów z wrażliwą skórą, zwykle ustępuje podczas leczenia. Umiarkowane złuszczanie się naskórka utrzymuje się przez cały okres terapii. Gdyby nadmierne zaczerwienienie albo uczucie pieczenia utrzymywało się ponad pięć dni, pacjent powinien przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem. Po ustąpieniu tych objawów często można kontynuować leczenie stosując lek w większych odstępach czasu. Stosowanie produktu Akneroxid 5 może niezbyt często powodować nasilenie suchości skóry. W rzadkich przypadkach może wystąpić alergia kontaktowa. 4.9 Przedawkowanie W razie omyłkowego spożycia produktu pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem. W przypadku stosowania produktu niezgodnie z zaleceniami, np. zbyt często, w nadmiernych dawkach lub na uszkodzoną skórę, mogą wystąpić ciężkie objawy podrażnienia.   5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 5.1 Właściwości farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwtrądzikowe do stosowania miejscowego – nadtlenki, kod ATC: D 10 AE 01 Benzoilu nadtlenek, substancja czynna produktu Akneroxid 5, po zastosowaniu na skórę działa przeciwbakteryjnie głównie na bakterie z rodzaju Propionibacterium, będące jedną z przyczyn trądziku pospolitego oraz na bakterie z rodzaju  Micrococcacae. Ponadto benzoilu nadtlenek hamuje proliferację komórek w obrębie gruczołów łojowych, przez co w wielu przypadkach zmniejsza ilość lipidów na powierzchni skóry. Benzoilu nadtlenek zmniejsza także ilość i wielkość korneocytów, dzięki czemu wywiera korzystny wpływ na występujące w przebiegu trądziku zaburzenia rogowacenia w okolicy ujść gruczołów łojowych. Stosowany miejscowo benzoilu nadtlenek, ze względu na właściwości przeciwbakteryjne, przeciwłojotokowe i złuszczające, działa na główne czynniki powstawania trądziku pospolitego. 5.2 Właściwości farmakokinetyczne Miejscowo podawany benzoilu nadtlenek jest metabolizowany do kwasu benzoesowego w skórze, podczas procesu jego przenikania. Jedynie ten metabolit przenika do skóry w małym stopniu i jest obecny we krwi jako wolny kwas benzoesowy. Nawet podczas stosowania produktu w maksymalnych dawkach, wchłanianie kwasu benzoesowego przez skórę nie przekracza 500 mg na dobę. Kwas benzoesowy jest wydalany przez nerki w postaci niezmienionej. Wydalanie zachodzi tak szybko, że nie obserwuje się istotnego sprzężenia z glicyną, z powstawaniem kwasu hipurowego. . Po trzech godzinach od podania produktu Akneroxid 5 w postaci żelu, stwierdzono znaczne zmniejszenie liczby bakterii Propionibacterium acnes i z rodzaju Micrococcus w okolicy ujścia gruczołów łojowych, w porównaniu do wartości początkowych. 5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie Toksyczność ostra Po podaniu dootrzewnowym u myszy i szczurów dawka LD 50 wyniosła od 250 do 500 mg/kg mc. U szczurów dawka LD 50 po podaniu per os wynosiła ponad 950 mg/kg mc. W innych badaniach szczurom podawano per os 78% płyn benzoilu nadtlenku w dawce do 5 g/kg mc. Wszystkie szczury przeżyły i wszystkie prawidłowo przybierały na wadze. U psów, którym podawano dawkę0,625 gnadtlenku na kg karmy, w ciągu 6 tygodni doświadczenia nie odnotowano żadnych objawów patologicznych. Nie odnotowano objawów toksyczności ogólnej po podawaniu miejscowym. Działanie teratogenne Nie przeprowadzono badań nad toksycznym działaniem produktu Akneroxid 5 na rozrodczość. Nie są dostępne dane na temat stosowania produktu u kobiet w ciąży. Benzoilu nadtlenek po podaniu na skórę jest metabolizowany do kwasu benzoesowego. Istnieją doniesienia o kumulacji kwasu benzoesowego we krwi wcześniaków - najprawdopodobniej wskutek zaburzeń czynności wątroby - co może doprowadzić do kwasicy metabolicznej. Zwiększenie stężenia kwasu benzoesowego w surowicy może ponadto spowodować żółtaczkę jąder podkorowych. Nie ma danych na temat stężenia benzoilu nadtlenku po zastosowaniu na skórę, w mleku kobiet karmiących piersią. Działanie mutagenne Nie ma wystarczających danych z badań nad działaniem mutagennym benzoilu nadtlenku. Działanie karcynogenne W badaniach na modelach zwierzęcych obserwowano promocję rozwoju guzów po podaniu 7,12-dimetylobenzoantracenu (DMBC); na innym modelu zwierzęcym, po stosowaniu naświetlania promieniowaniem UV, nie stwierdzono takiego działania. Nie są znane przypadki powstawania guzów u ludzi po leczeniu benzoilu nadtlenkiem. Tolerancja miejscowa W różnych badaniach (test w komorze Duhringa, test na oczach królika, test Draize’a) odnotowano miejscowe drażniące działanie benzoilu nadtlenku. 6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1       Wykaz substancji pomocniczych Makrogolu eter laurylowy Karbomer 940 Sodu wodorotlenek Kwas edetynowy  Woda oczyszczona 6.2       Niezgodności farmaceutyczne Ze względu na to, że substancją czynną produktu jest  benzoilu nadtlenek, występuje niezgodność między produktem Akneroxid5 asubstancjami o działaniu redukcyjnym. 6.3       Okres ważności 2 lata Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania– 6 miesięcy. 6.4       Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC. 6.5       Rodzaj i zawartość opakowania Tuba polietylenowa HDPE z zakrętką z polipropylenu zawierająca50 gżelu, umieszczona w tekturowym pudełku. 6.6       Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego     do stosowania Bez szczególnych wymagań. 7.         PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Almirall Hermal GmbH Scholtzstr. 3 D-21465 Reinbek Niemcy 8.         NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA R/6646 9.         DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 16.04.1996 / 04.11.2008 10.       DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 26,25 zł koszyk,powiedz, 682

  Akneroxid 5 zel 5% x 50g

  26,25 zł

  Metronidazol zel 1% x 15g

  13,99 zł

  Klindacin T zel 1% x 30g

  19,15 zł

  ACNATAC ŻEL (0,01G+0,25MG)/G 30 G (TUBA)

  73,25 zł

  Ivoxel emulsja x 60g

  55,59 zł

  Informacje


  Szukaj

  Wpisz szukany produkt


  Wyszukiwanie zaawansowane
  Koszyk
  ...jest pusty

  Zobacz
  Przechowalnia

  Ilość produktów w przechowalni: 0

  Zobacz

  Wyszukiwarka Google
  Wyszukaj przy pomocy Google.

  Polecamy
  Solgar partner
  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.