Opinie o Nas

Regulamin

                                             

                                                  Regulamin Internetowego Serwisu aptekawaw.pl

                                                            Obowiązujący od 25.05.2018r.

 

 

 

I Podstawa prawna

1.Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa, a w szczególności przepisy Ustawy z dnia 6 września 2001r. prawo farmaceutyczne (Dz. z 2001r. Nr 126 poz. 1381); Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, (Dz. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827); Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.); ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych.
2. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
Serwis aptekawaw.pl/Usługodawca – FARM-JED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerwonych Maków 12/37, 01-493 Warszawa
Użytkownik/Usługobiorca/Klient- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zawarła umowę o świadczenie usługi z serwisem aptekawaw.pl lub złożyła zamówienie.
konsument-oznacza osobę fizyczną, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.
Kodeks cywilny - ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U.2017.459).
Rejestracja- oznacza czynność wykonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
Konto- podstrona Serwisu, w której gromadzone są za zgodą Użytkownika informację o nim.
3.Internetowy Serwis aptekawaw.pl/Sklep Internetowy aptekawaw.pl oznacza stronę internetową umożliwiającą składanie zamówień oraz dokonywanie rezerwacji przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez Sprzedawcę.
Serwis aptekawaw.pl będzie kontaktował się z Klientem na podany przez Użytkownika adres mailowy lub numer telefonu.
Użytkownik może skontaktować się ze serwisem aptekawaw.pl korzystając z:
1.Infolinii: 22 252 62 15 lub 887 806 806 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00),
2.Adresu e-mail: apteka.farmjed@gmail.com oraz
3.Adresu korespondencyjnego: Apteka Farm-Jed Sp. z o.o., ul Pasaż Ursynowski 7, 02-784, Warszawa
4.Internetowy Serwis aptekawaw.pl służy informowaniu o produktach oferowanych przez FARM-JED Sp. z o.o. w tym przede wszystkim o produktach leczniczych i wyrobach medycznych, suplementach diety i środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia, kosmetykach oraz produktach do pielęgnacji, zapewnieniu ich dostępności we wskazanej przez Usługobiorcę aptece ogólnodostępnej należącej do Serwisu oraz zawieraniu i realizacji umów sprzedaży wysyłkowej dotyczących oferowanych produktów.

 
II Oferowane usługi

Zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem następuje w momencie rejestracji w Internetowym Serwisie, bądź  w momencie złożenia zamówienia bez rejestracji. Każda ze stron umowy może ją wypowiedzieć bez podania przyczyny. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez wysłanie oświadczenia na adres mailowy lub pisemnie na adres drugiej strony . Jeżeli umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostanie rozwiązana konto danego Usługobiorcy przestaje być aktywne i dostępne dla niego, zaś wszystkie złożone przez niego zamówienia, z wyjątkiem zamówień, co do których doszło do zawarcia umów sprzedaży, zostaną anulowane.
Świadczenie przez Serwis usług drogą elektroniczną obejmuje wymienione poniżej usługi i warunki ich świadczenia:
1.Usługa "Konto Klienta", polegająca na prowadzeniu konta w Internetowym Serwisie aptekawaw.pl. Usługa oferuje dostęp do historii zamówień, śledzenia postępów realizacji zamówień oraz możliwość otrzymywania informacji o nowościach i promocjach (jeśli zaznaczona została opcja "Zapisz na Newsletter").
Do dokonania rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres email, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.
Umowa o usługę Konto Klienta zawierana jest na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana zarówno przez Usługodawcę jak i Usługobiorcę. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez wysłanie oświadczenia na adres mailowy lub pisemnie na adres drugiej strony.
2.Usługa "Interaktywny formularz", polegającą na udostępnieniu elektronicznego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Internetowym Serwisie na oferowane w nim produkty. Umowa zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z tej usługi (dodanie produktu do koszyka). Umowa zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą wykonania usługi (złożenie Zamówienia).
3."Usługa Newsletter", polegającą na przesyłaniu na adres email Usługobiorcy materiałów reklamowych i treści marketingowych. Zostaje zawarta w momencie podania w Internetowym Serwisie w zakładce "Newsletter" adresu poczty elektronicznej i zatwierdzenia pola "Zapisz się", bądź w momencie zaznaczenia znakiem X stosownej zgody podczas rejestracji Konta Klienta. Umowa o usługę Newsletter zawierana jest na czas nieokreślony i rozwiązuje się tak, jak umowa o usługę Konto Klienta.
Wszystkie usługi świadczone przez Serwis są bezpłatne. Minimalne wymagania techniczne niezbędne aby korzystać z serwisu aptekawaw.pl to: komputer lub telefon z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej oraz przeglądarka internetowa.

            

III Zawarcie umowy

1.Umowy sprzedaży zawierane  pomiędzy Użytkownikiem/Usługobiorcą a serwisem www.aptekawaw.pl dotyczy sprzedaży środków/produktów (np. wyroby medyczne, kosmetyki, suplementy diety, sprzęt medyczny i inne) dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski, posiadających odpowiednie atesty i zezwolenia, wymagane przepisami prawa oraz nabytymi od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce. Zgodnie z przepisami Prawa Polskiego Apteka FARM-JED nie oferuje w sprzedaży wysyłkowej leków wydawanych na receptę. Apteka FARM-JED Sp. z o.o. zapewnia, że oferowane produkty pochodzą tylko i wyłącznie z hurtowni farmaceutycznych oraz bezpośrednio od producentów i są w 100% oryginalne.
2.Informacje dotyczące produktów, w tym w szczególności materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.aptekawaw.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, ponieważ złożenie zamówienia nie jest dokonaniem transakcji zakupu. Za moment zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Serwisem uważa się potwierdzenie mailowe, wysłane na adres mailowy Użytkownika z informacją o realizacji zamówienia.
3. Oferty, których łączna cena jest niższa niż 10zł nie będą uwzględniane przez Usługodawcę.
4. Umowa sprzedaży jest realizowana po cenach zawartych w przyjętej i potwierdzonej wiadomością o realizacji zamówienia ofercie. Wszystkie ceny są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich i podlegają stałej aktualizacji. Cena zawiera wszystkie podatki, nie zawiera kosztów przesyłki. Ceny prezentowane w serwisie są aktualizowane co 24 h i mogą różnic się od tych w aptekach stacjonarnych.
5. Zgodnie z prawem Serwis aptekawaw.pl prowadzi jedynie obrót detaliczny produktów leczniczych, suplementów diety, kosmetyków, produktów specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków i produktów do higieny i pielęgnacji.
6. Cena produktów objętych refundacją określana jest podczas dokonywania zakupu zamówionego produktu w aptece, na podstawie weryfikacji przez farmaceutę recepty oraz uprawnień refundacyjnych pacjenta i może odbiegać od ceny zdefiniowanej przez samego pacjenta w Serwisie.
7. Umowa sprzedaży rozwiązuje się z chwilą faktycznego wykonania sprzedaży.

 

IV Wydanie i dostawa

1. Wydanie produktu następuje wyłącznie po zapłaceniu ceny i rozumiane jest, jako wręczenie produktu Użytkownikowi  w aptece należącej do Serwisu  lub Przewoźnikowi, któremu Serwis zlecił dostawę.
2. Odbiór objętych ofertą Internetowego Serwisu leków o kategorii dostępności Rp (wydane z przepisu lekarza) oraz wyrobów medycznych realizowany jest wyłącznie w momencie zapłacenia ceny osobiście przez Użytkownika  lub przez wyznaczoną przez niego osobę w aptece ogólnodostępnej należącej do właściciela Serwisu.
3. Serwis rozróżnia dwa sposoby wydania zamówień:

 1. Odbiór osobisty w aptece ogólnodostępnej należącej do Usługodawcy wskazanej podczas składania zamówienia.
 2. Dostawa-odbiór od przedstawiciela firmy przewozowej (kuriera).

4. Dostawa następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej tylko na terenie Unii Europejskiej. Kupujący dokonuje samodzielnie wyboru sposobu dostawy.
5. Usługodawca powierza dostarczenie produktów firmom przewozowym prowadzącym
w tym zakresie działalność gospodarczą:

 1. DPD Polska Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie, ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa.
 2. General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. z filią przy ulicy Fajansowej 1, 02-217, Warszawa
 3. InPost S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Malborska 130, 30-624 Kraków.

6. W przypadku dostawy przesyłek na terenie Polski, których cena łącznie jest równa lub wyższa od kwoty 250zł koszt dostawy
i koszt pobrania w całości ponosi Usługodawca.
7. Termin realizacji zamówienia wynosi od 0 do 3 dni roboczych, należy do niego doliczyć czas dostawy tj. 1 dzień roboczy w przypadku wyboru opcji Kurier DPD lub 2 dni robocze w przypadku wyboru InPost Paczkomaty.
8. Dostawa następuje na adres wskazany przez Usługobiorcę. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się nieaktualny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem odpowiedzialność za to ponosi Klient, co oznacza, że Serwis Internetowy zastrzega sobie prawo do obciążenia Użytkownika kosztami wysyłki oraz kosztami zwrotu.
9. Klient odbierający produkt od firmy przewozowej obowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki przed potwierdzeniem odbioru. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przesyłki nastąpił ubytek lub uszkodzenie to zobowiązany jest dokonać czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, tj. do sporządzenia protokołu.

 

V Płatności

 1.Usługobiorca może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:

 1. 1 Karta kredytowa - Mastercard lub VISA
 2. 2. PayU
 3. 3. PayPal
 4. 4. Przelew bankowy
 5. 5. Za pobraniem przy odbiorze
 6. 6. Gotówka

2. Przy wyborze form płatności wskazanych w ust. 1.1-1.5. Usługobiorca ponosi koszty z tym związane.
3. Płatność za pomocą karty kredytowej oraz systemu Pay Pal i PayU dokonywana jest
w trakcie składania zamówienia. W sytuacji, w której Usługobiorca otrzyma widomość na adres poczty elektronicznej, że zamówienie nie może zostać zrealizowane Serwis zwraca otrzymaną kwotę w ciągu 3 dni roboczych na podany przez Użytkownika numer rachunku bankowego lub w sposób automatyczny jeśli płatność została wykonana za pomocą Serwisu PayU lub PayPal.
4. Przy płatności kartą kredytową Usługobiorca powinien przy składaniu zamówienia podać następujące dane karty: numer karty, data ważności, imię, nazwisko i kod autoryzacyjny,
jak również autoryzować kartę.
5. Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. Jeżeli Usługobiorca nie dokona płatności, zamówienie zostanie anulowane

 

VI Odstąpienie od umowy i Zwrot towaru

1. Jeżeli Usługobiorca jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu cywilnego, wówczas na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta może w terminie 14 dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy, oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia Serwis zwróci konsumentowi całość otrzymanej od niego  płatności. Usługobiorcę uważa się za konsumenta, jeżeli jest osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Zgodnie z art. 96 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r.  Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późn. Zm.), produkty lecznicze , dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego i wyroby medyczne mogą być zwracane wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania.
3. W przypadku zamówienia w Internetowym Serwisie produktów innych niż produkty lecznicze i wyroby medyczne, których wydanie nastąpiło za pośrednictwem firmy kurierskiej Usługobiorca może zrezygnować z części lub całości zamówionych towarów nadsyłając w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej towary „oświadczenie o odstąpieniu od umowy”, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej apteka.farmjed@gmail.com lub pisemnie na adres Apteka FARM-JED ul. Pasaż Ursynowski 7, 02-784 Warszawa. Termin uważa się za dotrzymany jeśli przed jego upływem Konsument nadeśle oświadczenie o odstąpieniu.
4. Zwrot produktów powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługobiorca odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie lub dostarczenie produktów przed jego upływem.
5. Usługodawca przyjmie zwrócone produkty pod warunkiem ich odesłania w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich.
6. Usługobiorca przesyła towary z dowodem zakupu (paragon fiskalny, faktura, elektroniczne potwierdzenie złożenia zamówienia), kartą gwarancyjną (dla towarów, na które udzielono gwarancji) oraz wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
7. Przesyłki ze zwracanymi towarami należy przesyłać lub dostarczyć osobiście na adres:
Apteka FARM-JED, ul. Pasaż Ursynowski, 02-784 Warszawa.
8. Zwrot uiszczonej przez Usługobiorcę ceny produkt nastąpi do 3 dni roboczych od otrzymaniu przesyłki zawierającej zwracane towary.
9.Serwis zwraca otrzymaną kwotę na podany przez Użytkownika numer rachunku bankowego lub w sposób automatyczny jeśli płatność została wykonana za pomocą Serwisu PayU lub PayPal. Jeżeli Usługobiorca nie wskazał rachunku bankowego, Serwis Internetowy skontaktuje się z nim drogą mailowa lub telefonicznie.
10.Zgodnie z art. 38 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w których przedmiotem umowy są produkty mające krótki termin przydatności do użycia, o czym Serwis Internetowy poinformował Użytkownika lub w których przedmiotem umowy są produkty, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.
11. Zgodnie z paragrafem 3 punkt 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (tj. Dz.U. 2015, poz 481) przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827) nie stosuje się.

 

VII Reklamacje oraz pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

1.Serwis aptekawaw.pl wykorzystując wieloletnie doświadczenie w branży farmaceutycznej dołoży wszelkich starań, aby zadowolenie Kupującego z usług było jak największe. W przypadku reklamacji prosimy Państwa o kontakt z nami w celu wyjaśnienia wszystkich szczegółów dotyczących zaistniałej sytuacji. W pełni ponosimy odpowiedzialność za powstałe błędy i dołożymy wszelkich starań, aby w przyszłości nie dochodziło do podobnych sytuacji.
2. Reklamacje produktów wydanych w aptece rozpatrywane są przez aptekę, dokonującą sprzedaży niezwłocznie, na podstawie okazanego dowodu sprzedaży produktów.
Reklamacji produktów wydanych w aptece można dokonać w następujących miejscach, dniach i godzinach:

 1. Apteka, ul. Grójecka 76 w godz. otwarcia: pon.-nd. 7.30-22.00
 2. Apteka, ul. Pasaż Ursynowski 7 w godz. otwarcia: pon.-pt. 8.00-21.00
 3. Apteka, ul. Nowolipki 25 w godz. otwarcia: pon.-pt. 7.00-21.00, sob.8.00-16.00

3. W razie niezgodności z umową towaru dostarczanego za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, GLS lub InPost Paczkomatów, Usługobiorca powinien zgłosić reklamację za pomocą poczty elektronicznej na adres: apteka.farmjed@gmail.com
4. W przypadku otrzymania wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem towaru Usługobiorca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Serwis Internetowy, który wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
5. Reklamowane towary należy dostarczyć na adres Apteka FARM-JED ul. Pasaż Ursynowski 7, 02-784 Warszawa wraz z wypełnionym „protokołem reklamacji” stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
6.Serwis Internetowy ustosunkuje się do zgłoszonej przez Usługobiorcę reklamacji w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania, w przeciwnym razie uważa się, że żądanie uznano za uzasadnione i zwróci Usługobiorcy kwotę żądania, przelewem na rachunek bankowy w terminie 3 dni roboczych.
7. Reklamowane towary, odsyłane przez Użytkownika w celu naprawy (usunięcia wady), Serwis Internetowy niezwłocznie po ich otrzymaniu odsyła do właściwego punktu serwisowego.
8. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną lub stwierdzenia uszkodzenia towaru z winy Użytkownika, serwis Internetowy nie zwraca uiszczonej ceny za towar.
9.Użytkownikowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

10.Każdy Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak:

 1. wystąpienie do stałego sądu polubownego przy Wojewódzkich Inspektorach;
 2. wystąpienie do Wojewódzkiego Inspekcji Handlowej;
 3. wystąpienie do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (między innymi Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Usługodawcą.

Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązywania poza sądownie sporów Konsument może znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

VII Dane osobowe

Na podstawie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE sklep internetowy www.aptekawaw.pl przetwarza dane Klienta jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie.  W tym między innymi usługi prowadzenia konta Użytkownika w serwisie aptekawaw.pl, realizacji złożonego zamówienia tj. sprzedaży oferowanego asortymentu oraz w razie konieczności rozpatrzenia reklamacji oraz dochodzenia wzajemnych roszczeń,  a także marketingowym w zakresie informowanie Klientów o oferowanych przez nasz Serwis produktach, podejmowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane te mogą obejmować: imię, nazwisko, adres mail, numer telefonu, Nip, Pesel oraz dane adresowe oraz bilingowe.  Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane do nawiązania z nim kontaktu, kiedy jest to konieczne. Żadne z powyższych informacji nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż niezbędne do wykonania umowy. Dane osobowe Użytkowników Witryny przetwarzane są na podstawie dobrowolnie i wyraźnie udzielonej zgody, w zakresie i celu dokładnie określonym w stosownych klauzulach zgody zamieszczonych w Witrynie. Szczegóły dotyczące gromadzenia danych, ich przetwarzania, a także zabezpieczeń oraz możliwości edycji danych znajdują się w zakładce „Polityka prywatności” umieszczonej w naszym Serwisie. Zapoznanie się z tą deklaracją  jest  niezbędne w celu skorzystania z usług przez nas świadczonych. Poniżej zamieszczamy bezpośredni link:

https://aptekawaw.pl/polityka-cookies-inf-31.html


VIII Treści medyczne

Wszelkie treści umieszczone w serwisie aptekawaw.pl mają wyłącznie charakter edukacyjny i nie stanowią podstawy do leczenia.
Przed zastosowaniem jakichkolwiek leków oraz przed rozpoczęciem leczenia, Apteka Farm-Jed zaleca skonsultować się z lekarzem, który jako jedyny jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność terapii. Żadne porady drogą elektroniczną czy telefoniczną nie zastąpią wizyty u lekarza.

 

IX Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2.Regulamin jest dostępny w zakładce „Regulamin”, każdy Użytkownik może zapoznać się z nim w dogodnym dla siebie momencie przed rejestracją lub złożeniem zamówienia.
3.Główny Inspektor Farmaceutyczny w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (Art. 115 ust. 2 punkt 1-3):
 
  1) informuje o przepisach krajowych regulujących sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych oraz o tym, że poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej i państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony
      umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
mogą stosować różne klasyfikacje produktów leczniczych i warunki ich dostarczania;
  2) informuje o celu wspólnego logo, o którym mowa w art. 85c ust. 3 dyrektywy 2001/83/WE
  3) informuje o ryzyku związanym z produktami leczniczymi nabywanymi nielegalnie za pośrednictwem sieci Internet;


Załacznik_nr1_Wzór_odstapienia_od_umowy


Załacznik_nr2_Protokol_reklamacji